Informacja o ochronie prywatności dla klienta (B2C)

Twoja prywatność jest ważna dla Asmodee. Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i traktujemy dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Asmodee.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia nasze podejście do danych osobowych, które pozyskujemy od użytkownika lub które uzyskaliśmy o użytkowniku od strony trzeciej, a także cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. W dokumencie tym określono również prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Dane osobowe możemy gromadzić w ramach naszej działalności, w tym podczas korzystania z naszych aplikacji i stron internetowych, zgłaszania się do konkursów lub udziału w turniejach, kontaktowania się z nami lub zwracania się do nas o informacje.

1.Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

2.Minimalny wiek

3.Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

4.W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

5.Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników?

6.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7.Bezpieczeństwo danych osobowych

8.Jakie są Twoje prawa?

9.Kontakt i skargi

10.Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Asmodee, z siedzibą pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (Francja), o numerze firmy 399 899 806 („Asmodee” lub „my”).

 

2. Minimalny wiek

 

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności dzieci jest dla nas bardzo ważna. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych osób, które nie osiągnęły pełnoletności w kraju zamieszkiwanym przez osobę nieletnią, bez zgody tej osoby, jak i osoby sprawującej nad nią władzę rodzicielską. Dlatego też użytkownik oświadcza, że jest przynajmniej w wieku zgodnym z przepisami obowiązującymi w kraju jego zamieszkania (np. 15 lat we Francji), gdy przekazuje swoje dane osobowe w związku z naszymi produktami lub usługami. Jeśli użytkownik nie osiągnął wymaganego wieku, musi poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przekazanie nam swoich danych osobowych.  W takim przypadku prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w artykule 9 poniżej.

 

3. Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

 

Gromadzimy informacje dotyczące użytkownika, takie jak:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia,
 • Dane związane z życiem osobistym, takie jak adres e-mail lub adres pocztowy,
 • Dane dotyczące połączenia użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do naszych aplikacji i witryn internetowych,
 • Osobiste nawyki użytkownika związane z korzystaniem z naszych gier,
 • Preferencje żywieniowe użytkownika w kontekście turnieju, w którym zapewniamy uczestnikom wyżywienie, oraz
 • Inne informacje niezbędne do dostarczania naszych produktów i usług oraz do udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników.

 

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

 

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do celów wymienionych poniżej. Za każdym razem dane osobowe przetwarzamy w oparciu o zgodny z prawem cel przetwarzania (podstawa prawna), który określiliśmy w poniższej tabeli.

 

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
1.         W celu spełnienia próśb lub reklamacji dotyczących określonych zakupionych produktów i usług. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a Asmodee.
2.         Do zarządzania osobistym kontem Asmodee. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a Asmodee.
3.         W celu administrowania ofertami promocyjnymi, konkursami i innymi wydarzeniami promocyjnymi, takimi jak turnieje, oraz powiadamiania zwycięzców. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a Asmodee.
4.         W celu udzielania odpowiedzi na zapytania. Podstawą tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w komunikacji z naszymi klientami i/lub użytkownikami naszych gier i/lub aplikacji i stron internetowych.
5.         Wysyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych usług i produktów. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu naszym klientom aktualnych informacji o produktach i usługach, ponieważ pomaga nam to w utrzymaniu działalności lub jej rozwoju.

W przypadku, gdy prawo wymaga uzyskania zgody użytkownika przed wysłaniem mu takich informacji, podstawą przetwarzania danych będzie właśnie taka zgoda.

6.         Aby spełnić wymagania obowiązującego prawa, orzeczenia sądowego, postępowania sądowego lub wymagania organu regulacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 

7.         W celu realizacji umów zawartych z użytkownikiem. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonywania naszych umów oraz w obronie naszych praw, jeżeli zajdzie taka konieczność.
8.         Egzekwowanie naszych praw i obowiązków oraz wszelkie cele związane z roszczeniami prawnymi zgłaszanymi przez użytkownika, przeciwko niemu lub w inny sposób dotyczącymi użytkownika. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w ochronie naszej organizacji przed naruszeniem zobowiązań prawnych wobec niej oraz w obronie przed procesami sądowymi.
9.         W celu ochrony praw osób trzecich. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Asmodee.

Przetwarzanie jest również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Asmodee. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu nienaruszalności praw osób trzecich przez nasze działania.

10.     W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja, restrukturyzacja lub sprzedaż. Uważamy, że mamy uzasadniony interes, ponieważ musimy być w stanie podejmować decyzje dotyczące przyszłości naszej działalności w celu jej prowadzenia lub rozwijania.

 

5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników?

 

W razie potrzeby możemy udostępniać dane osobowe użytkowników różnym osobom trzecim należącym do następujących kategorii:

 • Inne podmioty z Grupy Asmodee (lista podmiotów powiązanych z Asmodee jest dostępna tutaj),
 • Zewnętrzni dostawcy usług (obsługa techniczna, przechowywanie, płatności, logistyka, usługi marketingowe itp.), w celach opisanych w Części 4 powyżej,
 • Nasi profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, księgowi, audytorzy,
 • akcjonariusze,
 • organy rządowe lub regulacyjne,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe lub ubezpieczyciele każdego innego rodzaju,
 • organy regulacyjne/organy podatkowe/rejestry spółek, oraz
 • banki.

Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca i mogą istnieć inne przykłady sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni udostępniać dane innym podmiotom, jeśli jest to uzasadnione naszym interesem, dozwolone przez obowiązujące prawo lub konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do krajów, które nie zapewniają poziomu ochrony danych osobowych równoważnego z poziomem oferowanym w EOG, takich jak Chiny, USA, Kanada itp. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub na podstawie innego mechanizmu ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Nasze ogólne podejście zakłada przechowywanie danych osobowych wyłącznie przez okres wymagany do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do zarządzania relacjami z użytkownikiem. Jeśli jednak użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, przechowujemy jego dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych przez okres dodatkowych 3 lat po zakończeniu naszej współpracy z nim.

 

Możemy jednak dodatkowo przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na wymogi prawne, podatkowe i księgowe lub gdy dane te są niezbędne do ustalenia istnienia prawa lub umowy. W takim przypadku dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego prawa lub przez czas obowiązującego okresu przedawnienia.

 

Gdy dane osobowe nie będą już potrzebne, usuniemy je lub poddamy anonimizacji.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i wdrożyliśmy odpowiednie zasady, reguły i środki techniczne w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi partnerzy, pracownicy, konsultanci, współpracownicy i osoby przetwarzające dane, którzy mają dostęp do danych osobowych i są związani z ich przetwarzaniem, są zobowiązani do przestrzegania ich poufności.

 

8. Jakie są Twoje prawa?

 

Użytkownikowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat każdego z tych praw:

 

 • Wycofanie zgody. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na postawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie narusza dopuszczalności przetwarzania danych opartego o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.
 • Dostęp. Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, w zależności od przypadku, o poinformowanie Cię o charakterze takiego przetwarzania, umożliwienie Ci dostępu do takich danych oraz przekazanie ich kopii.
 • Poprawianie. Możesz się do nas o poprawienie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Usuwanie. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach: gdy nie są one dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone; gdy wycofano zgodę; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; gdy Twoje dane osobowe przetwarzano niezgodnie z prawem; lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie mamy obowiązku spełnić żądania, zwłaszcza jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Ograniczenie. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (tzn. przechowywania bez ich wykorzystywania) w przypadku zakwestionowania ich dokładności; gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, by zostały usunięte; są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy weryfikujemy istnienie istotnych powodów w ramach korzystania z przysługującego Ci prawa do sprzeciwu. Po wyrażeniu żądania ograniczenia, możemy dalej wykorzystywać Twoje dane osobowe w przypadku: wyrażenia przez Ciebie zgody; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Możliwość przenoszenia. Możesz żądać dostarczenia swoich danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego, jak również przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie, gdy przetwarzano je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub zawartej z Tobą wykonywanej umowy, a przetwarzanie jest zautomatyzowane.
 • Dziedzictwo cyfrowe. Masz prawo określić (ogólne lub szczegółowe) wytyczne dotyczące losu swoich danych osobowych po Twojej śmierci.
 • Sprzeciw wobec akwizycji. Jeśli podałeś(-aś) swój numer telefonu, ale nie chcesz otrzymywać komercyjnych połączeń telefonicznych, możesz zarejestrować się na liście osób sprzeciwiających się akwizycji telefonicznej, „Bloctel”: bloctel.gouv.fr.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie (patrz Część 4), wówczas przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy zaprzestać przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności, lub jeżeli będziemy zmuszeni przetwarzać dane w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo. We Francji organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych jest CNIL (www.cnil.fr).

 

Aby skorzystać z praw dotyczących danych osobowych, należy wypełnić niniejszy formularz i wysłać go do nas na podany adres.

 

9.Kontakt i skargi

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z donneespersonnelles-group[at]asmodee.com.

 

 10. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

 

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, na przykład w celu spełnienia nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, wymogów technicznych lub dobrych praktyk handlowych. Poinformujemy Cię w przypadku istotnych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2022 r.