Globalna polityka ws. ochrony danych osobowych

Niniejsza Globalna polityka ws. ochrony danych osobowych („Globalna polityka prywatności” lub „Polityka”) określa minimalne standardy, jakie Financière Amuse BidCo i jej Podmioty Stowarzyszone, w tym Grupa Asmodee („Grupa Asmodee”, „my”, „nasz”) ustaliły w odniesieniu do ochrony danych osobowych w celu zapewnienia gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych w uczciwy, przejrzysty i bezpieczny sposób.

Spełnia ona główne wymagania obowiązujących przepisów i regulacji (a w niektórych przypadkach jej postanowienia są surowsze). Niniejsza Polityka jest również zgodna z innymi politykami Grupy Asmodee dotyczącymi zbierania i wykorzystywania danych osobowych, wdrożonymi przez każdą jednostkę Grupy Asmodee w celu uwzględnienia określonych celów przetwarzania danych osobowych niezbędnych do codziennej działalności (np. polityka dotycząca plików cookie, określone zasady lokalne, takie jak polityka prywatności pracowników). Niniejsza Polityka uwzględnia fakt, że niektóre oddziały Grupy Asmodee znajdują się w krajach o różnym podejściu prawnym i kulturowym do prywatności i ochrony danych. Niniejsza Globalna Polityka Prywatności może zatem zostać uzupełniona innymi zasadami i procedurami obowiązującymi w niektórych regionach geograficznych, co jest konieczne, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i spełnić lokalne normy kulturowe.

W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszą Globalną Polityką Prywatności a lokalnymi zasadami ochrony danych osobowych i/lub obowiązującym prawem lokalnym lub w przypadku braku możliwości zastosowania postanowień niniejszej Globalnej Polityki Prywatności, pierwszeństwo powinny mieć lokalne zasady ochrony prywatności i prawo lokalne.

Dla ułatwienia, w części 2 niniejszej Globalnej Polityki Prywatności podano kilka przydatnych definicji.

 

1.                   Jaki jest zakres niniejszej Globalnej Polityki Prywatności

1.1                Polityka obejmuje wszystkie dane osobowe w dowolnej formie, m.in. dane elektroniczne, dokumenty papierowe i dyski oraz wszystkie rodzaje przetwarzania, ręcznego lub automatycznego, które są w posiadaniu lub pod kontrolą Grupy Asmodee, we wszystkich obszarach geograficznych, w których Grupa Asmodee prowadzi działalność. Obejmuje to informacje o członkach Grupy Asmodee, partnerach, pracownikach, konsultantach, klientach, konsumentach, dostawcach, kontaktach biznesowych i innych osobach trzecich.

1.2                Wdrożyliśmy odpowiednie środki zapobiegające przetwarzaniu danych osobowych osób nieletnich, jako że dbamy o ich bezpieczeństwo. W związku z tym nie przetwarzamy danych osobowych dzieci bez kontroli ich wieku cyfrowego, który może być różny w różnych krajach, i uzyskania zgody ich opiekuna, jeśli dziecko nie osiągnęło minimalnego wieku wymaganego do przekazania nam swoich danych osobowych.

1.3                Niniejsza Polityka dotyczy również wszystkich stron trzecich, które świadczą usługi dla lub w imieniu Grupy Asmodee i od których oczekuje się przyjęcia standardów postępowania zgodnych z zasadami niniejszej Globalnej Polityki Prywatności.

2.                   Definicje

2.1                Grupa Asmodee oznacza spółkę Financière Amuse BidCo (RCS Versailles 815 143 904) oraz różne podmioty powiązane z Financière Amuse BidCo, które są częścią Grupy Asmodee.

2.2                Podmiot stowarzyszony oznacza dowolną spółkę lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez Financière Amuse BidCo lub znajduje się pod wspólną kontrolą Financière Amuse BidCo. „Kontrola” nad jednostką oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub powodowania kierowania zarządzaniem lub polityką tej jednostki, czy to w drodze posiadania papierów wartościowych z prawem głosu, na podstawie umowy lub w inny sposób.

 

2.3                Strona trzecia oznacza osobę trzecią lub partnera biznesowego, który otrzymuje od Grupy Asmodee lub któremu w inny sposób powierzono dane osobowe w imieniu Grupy Asmodee, np. dostawców, wykonawców, podwykonawców i innych usługodawców.

2.4                Osoba, której dane dotyczą oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Asmodee.

2.5                Świadoma zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wskazanie przez osobę, której dane dotyczą jej zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

2.6                Dane osobowe oznaczają informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną. Dane uważa się za osobowe, gdy umożliwiają powiązanie informacji z konkretną osobą, nawet jeśli osoba lub podmiot przechowujący te dane nie może tego powiązania dokonać.

2.7                Dane wrażliwe (lub szczególne kategorie danych osobowych do których należą dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej); dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw stanowią podzbiór danych osobowych, które ze względu na swój charakter zostały sklasyfikowane przez prawo lub obowiązującą politykę jako wymagające dodatkowej ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa

2.8                Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób automatyczny, m.in. gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, dostęp, adaptację, modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, blokowanie, usuwanie, kasowanie lub niszczenie ( przetwarzanie będzie się interpretować odpowiednio).

3.                   W jaki sposób zapewniamy zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o podstawy prawne, za wiedzą osób, których dane dotyczą

3.1                Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie:

  • jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy z osobami, których dane dotyczą (np. naszymi pracownikami, wykonawcami, klientami, dostawcami, itp.); lub
  • jeśli jest to wymagane do spełnienia obowiązku prawnego; lub
  • gdy istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa lub uzasadniony powód biznesowy do wykorzystania danych osobowych w ramach działalności biznesowej firmy (np. podczas przetwarzania w celu lepszego poznania naszych klientów); lub
  • w przypadku posiadania świadomej zgody osoby, której dane dotyczą, gdy jest ona wyraźnie wymagana. Na przykład, gdy jest to wymagane przez prawo (np. do wysyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub przez obowiązujące polityki, dany podmiot stowarzyszony Grupy Asmodee może być zmuszony do uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie ich danych osobowych. Może to mieć miejsce również w przypadku, gdy nie mają zastosowania żadne inne ważne powody opisane powyżej oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

3.2                Uważamy, że należy ocenić ryzyko związane z ochroną prywatności przed gromadzeniem, wykorzystaniem, przechowywaniem lub ujawnianiem danych osobowych, np. w nowym systemie lub w ramach projektu.

 

3.3                Grupa Asmodee będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w informacji o ochronie prywatności lub polityce prywatności i zgodnie ze świadomą zgodą uzyskaną od osoby, której dane dotyczą.

3.4                Grupa Asmodee nie będzie prowadzić profilowania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, chyba że jest to prawnie uzasadnione wymogiem obowiązującego prawa lub wykonaniem umowy lub zgodą osoby, której dane dotyczą, i pod warunkiem, że wdrożono odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą.

3.5                W naszych witrynach internetowych używamy technologii plików cookie, aby umożliwić nam ocenę i poprawę funkcjonalności naszych witryn. Możemy również używać plików cookie do celów reklamowych lub analitycznych, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika i w zależności od jego wyboru za pomocą naszych narzędzi kontroli plików cookie. Więcej informacji o tym, jak Grupa Asmodee używa plików cookie, można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie na każdej ze stron internetowych Grupy.

3.6                Jeżeli jest to wymagane prawem, zapewnimy osobom, których dane dotyczą odpowiednie informacje dotyczące Przetwarzania ich danych osobowych, chyba że dostarczenie takich informacji jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Informacje takie będą w szczególności obejmować cele przetwarzania danych, rodzaje gromadzonych danych (jeżeli dane nie zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą), kategorie odbiorców, listę praw, z których mogą korzystać osoby, których dane dotyczą, konsekwencje braku odpowiedzi, warunki przekazywania danych osobowych poza UE, jeśli takie istnieją, oraz mechanizm wykorzystywany do ochrony danych w przypadku ich przekazania itp. Wymóg ten może zostać spełniony poprzez przekazanie informacji o ochronie prywatności osobom, których dane dotyczą w momencie pierwszego pobrania danych od takich osób. Informacje o ochronie prywatności powinny być napisane w języku, który pozwala osobom, których dane dotyczą zrozumieć sposób wykorzystywania ich danych osobowych.

4.                   W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w określonym i uzasadnionym celu oraz sprawdzamy, czy dane osobowe są zminimalizowane i dokładne?

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z prawem, z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz z zapewnieniem dokładności przetwarzanych danych osobowych.

4.1                Dane osobowe będą gromadzone w określonych, wyraźnych i legalnych celach (może ich być wiele) i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

4.2                Przed rozpoczęciem projektu starannie oceniamy i określamy cele przetwarzania danych osobowych (np. zarządzanie danymi kadrowymi, zarządzanie danymi rekrutacyjnymi; cel płacowy, zarządzanie księgowością i finansami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem pracowników, przydzielanie narzędzi informatycznych i wszelkich innych rozwiązań cyfrowych lub platform współpracy, zarządzanie wsparciem informatycznym, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie relacjami z klientami, składanie ofert, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, zarządzanie dostawami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz zarządzanie wydarzeniami, zgodność ze zobowiązaniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i łapownictwu lub wszelkimi innymi wymaganiami prawnymi, operacje analizy danych, wdrażanie procesów zgodności , zarządzanie fuzjami i przejęciami itp.)

4.3                Zapewnimy, że gromadzone przez nas dane osobowe są istotne, adekwatne i nie są nadmierne w stosunku do celu przetwarzania danych i ich ostatecznego wykorzystania (spostrzeżenia, marketing, promocje itp.). Oznacza to, że gromadzone i przetwarzane mogą być tylko informacje niezbędne i istotne z punktu widzenia poszukiwanego celu.

4.4                W przypadku gromadzenia danych wrażliwych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw podstawowe znaczenie ma zasada proporcjonalności! Nie gromadzimy danych wrażliwych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo lub gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo za uprzednią wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

4.5                Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione kroki mające zapewnić przechowywanie danych osobowych w odpowiednio dokładnej i aktualnej formie na każdym etapie ich przetwarzania (tj. gromadzenia, przekazywania, przechowywania i wyszukiwania).

4.6                Zachęcamy osoby, których dane dotyczą do pomocy w aktualizowaniu danych osobowych poprzez korzystanie z przysługujących im praw, w szczególności prawa dostępu do danych i ich poprawiania.

5.                   Jakie wdrożono środki bezpieczeństwa i ochrony poufności?

Ponieważ pracownicy, klienci, dostawcy, konsumenci i partnerzy biznesowi obdarzają Grupę Asmodee zaufaniem, przekazując nam swoje dane osobowe, Grupa Asmodee  zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

5.1                Chronimy wszelkie dane osobowe gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i ujawniane w celu wspierania naszej działalności biznesowej poprzez przestrzeganie odpowiednich zasad, standardów i procesów użytkowych, technicznych i organizacyjnych.

5.2                Wdrażamy standardowe środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi oraz innym niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym formom przetwarzania.

5.3                Jeśli przetwarzanie ma odbywać się w imieniu Grupy Asmodee, wybierze ona dostawców usług dających wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych i zapewniało ochronę praw osoby, której dane dotyczą.

5.4                Grupa Asmodee dokłada wszelkich starań, aby podjąć rozsądne środki w oparciu o zasadę „Domyślnej ochrony prywatności” i „Uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania” (zgodnie z definicją podaną poniżej) w celu wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń podczas przetwarzania danych osobowych. Grupa Asmodee będzie więc wdrażać środki techniczne i organizacyjne na najwcześniejszych etapach projektowania operacji przetwarzania danych, w taki sposób, aby od samego początku zapewnić ochronę prywatności i zasad ochrony danych („Uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania”). Grupa Asmodee powinna zapewnić domyślne przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem ochrony prywatności (np. przetwarzanie tylko niezbędnych danych, krótki okres przechowywania, ograniczona dostępność), tak aby domyślnie dane osobowe nie były dostępne dla nieokreślonej liczby osób („Domyślna ochrona prywatności”).

5.5                W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, przed jego wdrożeniem zostanie przeprowadzona ocena wpływu na prywatność.

5.6                Żadne naruszenie nie jest zbyt małe, aby podjąć działania. Będziemy rozpatrywać wszelkie roszczenia związane z naruszeniem niniejszej Globalnej Polityki Prywatności lub obowiązujących przepisów o ochronie danych, potencjalne lub rzeczywiste, które zostaną nam zgłoszone lub o których się dowiemy, i podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu ograniczenia ich skutków.

6.                   Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

6.1            Każda osoba przetwarzająca dane osobowe dla Grupy Asmodee będzie je przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których je zebrano i przetworzono (oraz innych zgodnych celów), które mogą obejmować:

  • prowadzenie lub wsparcie działalności gospodarczej; lub
  • spełnienie wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz zachowanie zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przedawnienia;
  • obronę przed działaniami prawnymi lub umownymi (w takim przypadku dane osobowe możemy przechowywać do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub zgodnie z obowiązującymi zasadami zatrzymywania danych dla celów procesowych).

 

6.2                Dane osobowe przechowujemy i niszczymy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zgodnie z zasadami przechowywania danych obowiązującymi w Grupie Asmodee.

7.                   Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Chętnie odpowiadamy na zapytania i wnioski składane przez osoby, których dane dotyczą w związku z ich danymi osobowymi, a jeśli wymagają tego przepisy prawa, zapewniamy im możliwość dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczania i usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umożliwiamy im także sprzeciwienie się przetwarzaniu ich danych osobowych oraz skorzystanie z prawa do przenoszenia danych.

7.1                Prawo dostępu: zapewnimy dostęp do wszystkich danych osobowych związanych z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z wymogami prawa, do celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców, okresu przechowywania danych, praw do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia udostępnionych danych, jeśli ma to zastosowanie, itp.

7.2                Prawo do przenoszenia danych: możemy również dostarczyć kopię danych osobowych przechowywanych w naszych rejestrach w formacie zgodnym i o strukturze umożliwiającej skorzystanie z prawa do przenoszenia danych w zakresie, w jakim jest to właściwe w świetle obowiązującego prawa.

7.3                Prawo do sprostowania danych: osoby, których dane dotyczą mogą wnioskować o poprawienie, uzupełnienie lub usunięcie wszelkich informacji, które są niekompletne, nieaktualne lub niedokładne.

7.4                Prawo do usunięcia danych: osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych (i) jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych, (ii) osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę na przetwarzanie danych opierające się wyłącznie na takiej zgodzie, (iii) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych, (iv) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny ciążący na Grupie Asmodee. Grupa Asmodee podejmie stosowne kroki, aby poinformować inne podmioty z Grupy Asmodee o takim usunięciu danych.

7.5                Prawo do ograniczenia przetwarzania: (i) w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych, aby umożliwić Grupie Asmodee ich weryfikację, (ii) jeśli osoba, której dane dotyczą chce ograniczyć przetwarzanie danych osobowych zamiast je usunąć, mimo że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) jeśli osoba, której dane dotyczą chce, aby Grupa Asmodee zachowała dane osobowe, ponieważ potrzebuje ich do obrony w kontekście roszczeń prawnych (iv) jeśli osoba, której dane dotyczą sprzeciwiła się przetwarzaniu, ale Grupa Asmodee przeprowadza weryfikację, aby sprawdzić, czy ma uzasadnione powody do takiego przetwarzania, które mogą być nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą.

7.6                Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, może ona wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

7.7                Prawo do sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą może również w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych:

  • gdy są wykorzystywane do celów marketingowych lub profilowania w celu wysyłania ukierunkowanych reklam, lub
  • sprzeciwić się udostępnieniu swoich danych osobowych osobom trzecim lub w ramach Grupy Asmodee, lub
  • gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Grupy Asmodee, chyba że Grupa Asmodee wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z tych praw, należy wypełnić formularz i wysłać go na adres w nim wskazany.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

8.                   Kiedy i w jaki sposób ujawniamy dane osobowe użytkowników stronom trzecim?

Ujawniamy dane osobowe poza Grupą Asmodee tylko wtedy, gdy istnieje ku temu nadrzędne uzasadnienie prawne.

 

8.1                Ujawnienie danych odbywa się w ściśle ograniczonym zakresie na zasadzie ograniczonego dostępu, gdy istnieje wyraźne uzasadnienie dla przekazania danych osobowych – ponieważ osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przekazanie lub ponieważ ujawnienie jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w uzasadnionym celu, który nie narusza podstawowych praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa do prywatności (np. udostępnienie w kontekście operacji fuzji i przejęcia itp.) W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, będzie świadoma, że może dojść do ujawnienia danych. Należy również uzyskać zapewnienie od odbiorcy, że będzie on wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do zgodnych z prawem / autoryzowanych celów i będzie je bezpiecznie przechowywał.

8.2                Jeśli ujawnienie danych jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego (np. wobec agencji rządowej lub policji/służb bezpieczeństwa) lub w związku z postępowaniem prawnym, dane osobowe mogą zostać udostępnione, o ile ujawnienie jest ograniczone do tego, co jest wymagane przez prawo oraz, jeśli jest to dozwolone przez prawo, osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o takiej sytuacji (tj. osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o możliwości zaistnienia takiego zdarzenia w ramach świadomej zgody lub została powiadomiona w momencie składania wniosku o ujawnienie).

 

9.                   W jaki sposób chronione są międzynarodowe transfery danych osobowych z UE?

Dane osobowe pochodzące od podmiotów Grupy Asmodee działających na terenie UE nie będą przekazywane poza UE do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, chyba że zastosuje się odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem.

9.1                Międzynarodowy transfer danych osobowych to bardzo delikatny temat i należy go poważnie traktować przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych z kraju pochodzenia należącego do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do innego kraju spoza EOG, niezależnie od tego, czy taki transfer jest dokonywany w celach technicznych (przechowywanie, hosting, wsparcie techniczne, konserwacja itp.) czy w celach głównych (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bazą danych klientów itp.)

9.2                Nigdy nie dokonujemy międzynarodowego transferu danych osobowych z kraju należącego do EOG do innego kraju nienależącego do EOG bez zapewnienia odpowiednich mechanizmów transferu, wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych podczas transferu (np. decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, podpisanie wzorcowych klauzul Komisji Europejskiej itp.) W niektórych przypadkach, przed dokonaniem transferu, możemy być również zmuszeni do powiadomienia odpowiedniego organu nadzorującego ochronę prywatności lub uzyskania od niego wstępnej zgody.

10.                Jak rozpatrujemy skargi?

10.1            Grupa Asmodee jest zaangażowana w rozwiązywanie uzasadnionych problemów związanych z prywatnością swoich pracowników, klientów i innych osób kontaktowych. Jeśli pracownik uważa, że zrobił coś, co narusza niniejszą Ogólną Politykę Prywatności, powinien skontaktować się z działem prawnym Asmodee Holding, spółki stowarzyszonej Financière Amuse BidCo, pod następującym adresem: privacy-holding[AT]asmodee.com i zgłosić tę sprawę.

10.2            Osoby, których dane dotyczą informuje się o tym, że mogą złożyć skargę dotyczącą kwestii prywatności, pisząc e-mail do Działu Prawnego Asmodee Holding na następujący adres privacy-holding[AT]asmodee.com, oraz że mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. W szczególności należy to wyraźnie określić w informacjach o ochronie prywatności przekazywanych osobom, których dane dotyczą i/lub dostępnych dla nich.

10.3          Jeśli osoba fizyczna, której dotyczy niniejsza Globalna Polityka Prywatności złoży skargę dotyczącą przetwarzania jej lub cudzych danych osobowych, a skarga nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający w ramach procedury wewnętrznej, Grupa Asmodee będzie współpracować z odpowiednimi organami ochrony danych i stosować się do zaleceń tych organów w celu rozwiązania wszelkich nierozwiązanych skarg. W przypadku, gdy Inspektor Ochrony Danych lub organy ochrony danych stwierdzą, że Grupa Asmodee lub przynajmniej jeden z jej pracowników nie przestrzega niniejszej Globalnej Polityki Prywatności lub przepisów o ochronie danych, na zalecenie władz lub Inspektora Ochrony Danych, Grupa Asmodee podejmie odpowiednie kroki, aby zaradzić wszelkim negatywnym skutkom i promować przestrzeganie przepisów w przyszłości.

11.                Aktualizacja niniejszej Globalnej Polityki Prywatności

Ponieważ nasza działalność i środowisko regulacyjne ulegają regularnym zmianom, niniejsza Globalna Polityka Prywatności również może się zmienić. Zachęcamy więc do regularnego przeglądania tego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021 r.