Regulamin użytkowania

Właścicielem i operatorem Witryny jest www.unboxnow.fr (zwanej dalej „stroną”) jest Grupa Asmodee.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług i użytkowania (zwanymi dalej „Warunkami”).

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik akceptuje Regulamin użytkowania, stanowiący uzupełnienie innych przepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie do Witryny, Internetu i/lub sieci WWW. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków w dowolnym czasie.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków, na jakich Grupa Asmodee udostępnia treści użytkownikowi strony (zwanemu dalej „Użytkownikiem”).

Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać z Witryny ani żadnych plików na niej dostępnych.

1. Użytkowanie Witryny

Grupa Asmodee prowadzi Witrynę dla zapewnienia użytkownikowi rozrywki, informacji oraz komunikowaniu się z nim.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Asmodee, użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, przygotowywać prac pochodnych na podstawie, zamieszczać ponownie lub w inny sposób wykorzystywać zawartości Witryny, z wyjątkiem tego, że użytkownik może wydrukować lub pobrać jedną kopię materiału do pamięci tymczasowej jednego komputera, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem, że nie usunie lub zmieni żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o własności.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadnego z elementów niniejszego dokumentu nie można interpretować jako przyznania licencji lub prawa wynikającego z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Użytkownik może uzyskać dostęp do plików demonstracyjnych do pobrania (zwanych dalej „Plikami demonstracyjnymi”) poprzez kliknięcie na przycisk znajdujący się na karcie niektórych produktów. Pliki demonstracyjne będą wysyłane pocztą elektroniczną po wyrażeniu przez użytkownika zgody na utworzenie konta klienta na platformie Asmodee.net oraz zaakceptowaniu warunków użytkowania i polityki prywatności tej platformy.

Użytkownik nie może używać nazwy handlowej www.unboxnow.com jako tzw. hot linka na innej stronie, chyba że Grupa Asmodee wyrazi uprzednią zgodę.

Witryna może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Grupa Asmodee nie ma kontroli nad zawartością tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

2. Ograniczenie dostępności usług

Chociaż Asmodee Group Direct dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność serwerów i usług w ramach Witryny, dostęp do niej może zostać czasowo zawieszony z przyczyn technicznych lub w celach konserwacyjnych, bez wcześniejszego powiadomienia.

Grupa Asmodee zachowuje wszelkie prawa do zmiany warunków dostępu do serwerów i usług w ramach Witryny, w tym do pobierania opłat za dostęp lub zaprzestania świadczenia tych usług na stałe.

Dostęp do Witryny wymaga połączenia z Internetem, za które Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i opłaty.

3. Własność intelektualna

Unboxnow jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy Asmodee.

Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte w Witrynie, w tym ich loga, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Asmodee Group, jej spółek zależnych lub partnerów, którzy udzielili im licencji na ich używanie.

„Treści”, o których mowa poniżej, oznaczają w szczególności (i) każdy tekst, obraz, zdjęcie, rysunek, ilustrację, grafikę, wideo, element wizualny i dźwiękowy pojawiający się w Witrynie (ii) pliki demonstracyjne, które Użytkownik może otrzymać pocztą elektroniczną.

Wszystkie treści są chronione prawami własności intelektualnej, m.in. znakami towarowymi i wzorami, nazwami domen, logo, prawami autorskimi, chyba że zaznaczono inaczej, i nie można ich używać bez pisemnej zgody Grupy Asmodee. Treści zamieszczone w Witrynie są własnością Grupy Asmodee i jej spółek zależnych lub są wykorzystywane za ich zgodą. Korzystanie z Treści przez użytkownika lub inne upoważnione przez niego osoby jest zabronione, chyba że jest wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie lub za uprzednią zgodą Grupy Asmodee, jednej z jej spółek zależnych i/lub jej licencjodawców.

W związku z tym pliki demonstracyjne są udostępniane na licencji Grupy Asmodee. Niniejsza licencja udzielona Użytkownikowi jest niewyłączna i niekomercyjna. Użytkownik otrzymuje ją na własny użytek i wyłącznie do celów prywatnych, i nie może jej wykorzystywać w żadnym innym celu bez uprzedniej zgody Grupy Asmodee.

Użytkownik nie może sprzedawać, kopiować, handlować, przekazywać, publikować, zamieszczać, wynajmować, licencjonować, transmitować, dystrybuować, wprowadzać na rynek ani wykorzystywać w celach komercyjnych znaków i Treści, w tym plików demonstracyjnych.

Każde nieuprawnione wykorzystanie Treści Witryny może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy oraz regulacje dotyczące komunikacji i statuty z nimi związane. Powoduje to pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

4. Zastrzeżenie

Grupa Asmodee nie gwarantuje, że funkcjonalność strony będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, ani że strona ta lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystanie z witryny i jej przeglądanie odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Grupa Asmodee nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą aktualizację dowolnej strony Witryny. Nie ograniczając powyższego, wszystkie elementy Witryny są udostępniane użytkownikowi w stanie, w jakim się znajdują, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

 

5.Postanowienia ogólne

Grupa Asmodee może zmienić Regulamin poprzez aktualizację lub zmianę dokumentu opublikowanego w Witrynie, przy czym zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Grupa Asmodee kontroluje i obsługuje Witrynę ze swojej siedziby w Guyancourt we Francji.

W razie uznania którejkolwiek części niniejszego Regulaminu za niewykonalną, niewykonalną część należy interpretować zgodnie z obowiązującym prawem w największym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Wszelkie podstawy roszczeń Użytkownika w odniesieniu do niniejszej Witryny należy przedstawić w ciągu jednego roku od ich powstania, w przeciwnym razie takie roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego i będzie interpretowane zgodnie z nim, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa. Jeżeli prawo francuskie różni się od obowiązującego prawa konsumenckiego w kraju Użytkownika, zapewnimy mu podobną ochronę.

© 2022 ASMODEE GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści witryny są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.